Repetitie: Schoolstraat 25 Noord-Scharwoude
Post: Middenweg 259L Heerhugowaard
info@muziekverenigingkadans.nl

Privacyverklaring

PRIVACYBELEID VAN MUZIEKVERENIGING KADANS


Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Muziekvereniging
Kadans verwerkt van haar leden, donateurs, vrijwilligers, deelnemers of andere
geïnteresseerden.
Indien men lid wordt van Muziekvereniging Kadans, een donatie doet of om een
andere reden persoonsgegevens aan Muziekvereniging Kadans verstrekt, geeft men
uitdrukkelijk toestemming om de persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te
verwerken. Wij adviseren daarom om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren
voor de eigen administratie.


Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is
Muziekvereniging Kadans, KvK-nummer 70550034.
Het adres van de secretaris: Middenweg 259L, 1701GC Heerhugowaard
De secretaris is bereikbaar via email-adres info@muziekverenigingkadans.nl

2. Welke gegevens verwerkt Muziekvereniging Kadans en voor welk doel?
2.1a In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens
verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
b) adresgegevens (eventueel postadres);
c) telefoonnummer(s);
d) e-mailadres(sen);
e) bankrekeningnummer(s);
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze
organisatie, zoals bijvoorbeeld social-media accounts.
2.1b In het kader van het donateurschap worden de volgende persoonsgegevens
verwerkt:
a) voor- en achternaam;
b) adresgegevens (eventueel postadres);
c) e-mailadres(sen);
d) bankrekeningnummer(s).


2.2a Muziekvereniging Kadans verwerkt de in sub 2.1a genoemde persoons-
gegevens voor de volgende doeleinden:
a) de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres wordt
gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging
daarvan, voor de verstrekking van aangevraagde informatie of het
afhandelen van verkregen informatie;
b) de naam, het adres en het e-mailadres wordt gebruikt voor het
versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten
van Muziekvereniging Kadans;
c) de naam, het e-mailadres en het bankrekeningnummer wordt gebruikt
om betalingen af te wikkelen van bijv. het lidmaatschapsgeld,
cursussen, trainingen, bestellingen of afgenomen diensten.

2.2b Muziekvereniging Kadans verwerkt de in sub 2.1b genoemde persoons-
gegevens voor de volgende doeleinden:
a) de naam en het adres wordt gebruikt voor contact over het
donateurschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de
verstrekking van aangevraagde informatie of het afhandelen van
verkregen informatie;
b) de naam, het adres en het e-mailadres wordt gebruikt voor het
versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten
van Muziekvereniging Kadans;
c) de naam, het e-mailadres en het bankrekeningnummer wordt gebruikt
om betalingen af te wikkelen van donaties.


2.3 De naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres kan tot uiterlijk
een jaar na afloop van de overeenkomst worden gebruikt om te vragen naar
de ervaringen met Muziekvereniging Kadans en om te informeren over de
ontwikkelingen van Muziekvereniging Kadans.


2.4 Muziekvereniging Kadans gebruikt de naam en het e-mailadres om per
e-mail te informeren over activiteiten, diensten en andere interessante
informatie over het lidmaatschap en/of donateurschap van
Muziekvereniging Kadans. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde
mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3.Bewaartermijnen
Muziekvereniging Kadans verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de
duur van het lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft Muziekvereniging Kadans
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Muziekvereniging
Kadans geen gebruik van diensten van derden (zogenoemde verwerkers).

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de secretaris van Muziekvereniging Kadans kan de een verzoek indienen
om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te
verwijderen. Muziekvereniging Kadans zal het verzoek in behandeling nemen
en binnen een maand na ontvangst informeren.
5.2 Indien men bezwaar wil maken tegen de (verdere) verwerking van de
persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan men eveneens contact
opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien men klachten heeft over de wijze waarop Muziekvereniging Kadans de
persoonsgegevens verwerkt of verzoeken behandelt, kan men contact
opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen
worden gericht aan onze de secretaris info@muziekverenigingkadans.nl.

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website
bekend gemaakt. Wij adviseren om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.